Privaatsustingimused

Isikuandmete privaatsuspoliitika Poodike e-poes

Teie privaatsus ja isikuandmete edastamise turvalisus on meie jaoks tähtis. Kasutades e-poodi https://poodike.ee/ (edaspidi veebipood), annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevas dokumendis (edaspidi privaatsuspoliitika) toodud tingimustel.

Üldtingimused

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete töötlemine on igasugune füüsilise isiku isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Isikuandmete töötlemine on vajalik e-poe teenuste toimimiseks, ilma selleta ei ole e-poe teenuste kasutamine võimalik. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

Privaatsuspoliitika on kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega ja Eesti Vabariigi vastava seadusandlusega.

Isikuandmete vastutav töötleja on: Marine Digital OÜ, registreerimisnumber 12952059, aadress: Kura 1A, Tallinn 11218, e-posti aadress:info@poodike.ee

Marine Digital OÜ töötleb oma klientide ja teiste isikute andmeid alltoodud põhimõtete järgi, eelkõige:

• Isikuandmeid kogutakse minimaalselt võimalikus mahus;

• Isikuandmeid kasutatakse vaid sihtotstarbeliselt teenuse osutamiseks, kauba müügiks ja kohaletoimetamiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks ja oma teenuste tutvustamiseks.

Oleme rakendanud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selleks, et kaitsta Teie Isikuandmeid kaotsimineku, muutmise, varguse ja kõrvaliste isikute juurdepääsu eest. Andmetele on ligipääs ainult selleks volitatud isikutel.

Privaatsuspoliitika tingimused ei kehti juriidiliste isikute andmete töötlemisel, sh füüsilise isiku kui ettevõtte volitatud esindaja suhtes.

Meie e-poe veebileht võib sisaldada välislinke teiste isikute veebilehtedele. Juhime tähelepanu, et Privaatsuspoliitika ei reguleeri isikuandmete töötlemise tingimusi teiste isikute veebilehtedel.

Andmete kogumise ja töötlemise eesmärgid

Vajame Isikuandmeid seoses:

• Teile kasutajakonto loomiseks ja haldamiseks;

• Teie päringutele vastamiseks ning Teile vajaliku informatsiooni edastamiseks;

• lepingu sõlmimiseks ja lepinguliste kohustuste täitmiseks;

• ostetud kauba kohaletoimetamiseks, üleandmiseks ja tagastamiseks;

• parima klienditoe pakkumiseks;

• tekkinud probleemide lahendamiseks;

• arvelduste teostamiseks.

Otseturundus

Veebipood saadab Teile uudiskirju ning pakkumisi Teie e-posti aadressile ainult juhul, kui Te olete selleks avaldanud soovi sisestades veebilehele oma e-posti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Teil on igal ajal võimalik loobuda e-postiga saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-posti teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

Milliseid andmeid kogutakse?

Kogume ja säilitame järgmisi isikuandmeid alltoodud eesmärkidel:

• Kliendi identifitseerimiseks: Ees- ja perekonnanimi; telefon;

• Suhtlemiseks: telefon; e-post; aadress; elektronposti aadress;

• Kauba kohaletoimetamiseks: asukoha aadress;

• Tasumise kindlakstegemiseks ja kauba tagasiostul makstud summa tagastamiseks: maksevahendi andmed, pangakonto, tasutud summade suurus.

Automaatselt salvestatud informatsioon

Külastades veebipoodi salvestub automaatselt ja anonüümselt üldinfo, mis ei ole seotud Teie isikuga, näiteks internetiteenuse pakkuja nimi, veebileheküljed, mida olete külastanud enne Marine Digital OÜ veebipoe külastamist, info, mida Te Marine Digital OÜ veebilehelt otsisite/alla laadisite, kuupäeva ja kellaaja, millal Te Marine Digital OÜ veebipoodi külastasite ning info kasutatava operatsioonisüsteemi ja brauseri versiooni kohta. Selliseid andmeid kogutakse ja analüüsitakse anonüümselt ning kasutatakse üksnes Marine Digital OÜ veebipoe atraktiivsemaks muutmise ning sisu ja funktsionaalsuse parandamise eesmärgil. Neid andmeid ei töödelda muul eesmärgil ega edastata ka kolmandatele isikutele.

Küpsised

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Marine Digital OÜ kasutab järgmiseid küpsiseid:

•  Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.

•  Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Marine Digital OÜ e-poes.

 Täpsemalt öeldes kasutab Marine Digital OÜ:

•  analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised.

•  kolmandate osapoolte küpsiseid, nt YouTube ja Google Maps. Asukoha kaarti ja videoid ei näidata, kui pole nõustunud privaatsustingimustega. Selleks, et see tehniliselt oleks võimalik, kasutame Avada kujunduse poolt loodud privacy_embeds küpsist.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

Teilt endalt

Kogume isikuandmeid, mida te ise avaldate, nagu näiteks siis, kui sooritate e-poest ostu.

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid,
sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie  kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Isikuandmete jagamine

Teenusepakkujad

Et täita oma kohustusi Teie ees, jagame Teie isikuandmeid ettevõtetega, mis osutavad meile teenuseid, näiteks IT-tuge osutav ettevõte, audiitor- ja õigusteenust osutav ettevõte. Veebipood edastab isikuandmeid ka veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Need ettevõtted saavad Teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ega oma õigust kasutada neid muul otstarbel. Vastavalt õigusaktidele ja meie koostöölepingule on nad kohustatud Teie isikuandmeid töötlema tagades nende privaatsuse.

Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohalikud omavalitsusasutused

Seadusandluses ette nähtud juhtudel tuleb meil edastada Isikuandmeid õiguskaitseorganitele, riiklike ja kohalike omavalitsusasutustele, kohtutäiturile, pankrotihaldurile ja teistele Isikuandmete nõudeõigusega isikutele.

Samuti võime edastada Teie isikuandmeid eelloetletud isikutele oma seaduslike õiguste kaitseks.

Kus töötleme Teie Isikuandmeid?

Töötleme isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool neid piirkondi asuvates riikides.

Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

Isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse § 12 tulenevast kohustusest algdokumente ning lepinguid tõendada.

Isikuandmed, mida te olete meile edastanud veebilehe või sotsiaalvõrgustike kaudu või telefoni, e-posti või sms-i teel, kuid pole sooritanud ostu e-poes, kustutame korra kalendriaastas.

Kõik isikuandmed, mis on seotud e-poes ostu sooritamisega ja kaupade üleandmisega, säilitatakse vastavalt raamatupidamiseseadusele 7 aastat.

Pärast nimetatud tähtaegu kustutame Teie isikuandmed turvalisel viisil, nii et neid ei saa enam teiega seostada.

Teie õigused

Andmekaitseseadus näeb Teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi.

Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida teie kohta on kogutud. Soovitud koopia kogutud isikuandmetest väljastamisel e-postiga turvalisuse huvides ainult krüpteeritult, lisades teid failide adressaadiks Teie isikukoodi kasutades. Kui teil puudub tehniline võimalus avada sellist faili või kui teie isikukoodi järgi ei ole teid võimalik failide krüpteerimisel adressaadiks lisada, siis saate soovitud dokumendid kätte isiklikult. Dokumentide väljastamine toimub ainult meie kontoris tööajal.

Isikuandmete parandamine

Veelgi enam, kui teie meelest on teave Teie kohta vale või puudulik, on teil õigus paluda meil seda parandada.

Nõusoleku tühistamine

Kui te olete andnud nõusoleku, et teie isikuandmeid kasutatakse otseturunduslikel eesmärkidel, on Teil õigus igal ajal oma antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada.

Alates 25. maist 2018 on teil järgmised õigused.

Vastuseis andmetöötlusele õigustatud huvide alusel

Teil on õigus olla vastu meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Siiski jätkame teie andmete töötlemist ka teie vastuseisu korral, kui meil on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Kustutamine

Teatud asjaoludel on teil õigus meilt nõuda oma isikuandmete täielikku või osalist kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Kustutamiseks palume esitada kirjalik vastavasisuline taotlus.

Töötlemise piiramine

Teil on õigus ka piirata oma isikuandmete töötlemist igal ajal. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile vastavasisuline taotlus.

Andmete ülekantavus

Teil õigus taotleda oma isikuandmete edastamist teisele andmetöötlejale („andmete ülekantavus“). See õigus katab ainult neid andmeid, mis Te olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt.

Uuendused ja muudatused

Nõuded andmekaitsele võivad muutuda ja siis juhindub ka Marine Digital OÜ muudatustest. Palun kontrollige aeg-ajalt, et oleksite kursis kõikide uuenduste või muudatustega.

Kaebuse esitamise õigus

Kui Te ei ole rahul meie tegevusega isikuandmete töötlemisel või saadud vastustega oma päringutele, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee

[]